Faclair nan Gèidheal

‘S e seo faclair de bhriathrachas Ghàidhlig co-cheangailte ris a’ choimhearsnachd LGDTC+ a tha mi air a bhith a’ cruinneachadh air a’ Ghèidheal Ùr o chionn 2008.

Sgrìobh facal Gàidhlig no Beurla sa' bhogsa-luirg gus tòiseachadh. (Gabhaidh a' mhòr-chuid a lorg as Gaeilge cuideachd.)

Faodar am faclair air fad a bhrabhsadh an-seo.