Planaichean Fèis‑pròise Ghlaschu air a dhiùltadh leis a’ chomhairle

Tha Glasgow Life air dearbhadh nach tèid Fèis‑pròise Ghlaschu a chumail aig Taigh‑tasgaidh Taobh na h‑Aibhne am‑bliadhna air sgàth ‘s suim airgid a tha fhathast ri phàigheadh ris a’ chomhairle airson tachartasan roimhe.

Ann an aithris ri Phink Saltire madainn an‑diugh thuirt an carthannas, a bhios a’ ruith goireasan cultarach as leth Comhairle Baile Ghlaschu, nach fhaod an tachartas goireasan comhairle a chleachdadh airson tachartas am‑bliadhna.

Tha grunn dhuilgheadasan air a bhith aig an tachartas anns na mìosan a chaidh seachad.

Chaidh a chàineadh an‑uiridh air sgàth ‘s gun deach cus tiocaidean a reic agus nach robh cuid de dhaoine comasach air a dhol ann. Cuideachd bha gearanan mu dheidhinn droch‑làimhseachadh de chleasaichean agus luchd‑aoigheachd.

As t‑fhoghar chaidh a dhearbhadh gun robh am poileas a’ toirt sùil air ionmhas na buidhne agus aig coinneamh poblach as t‑Samhain dhearbh Stiùirich na Buidhne, Chris Laing, gun robh £32,500 fhathast aca ri phàigheadh ris a’ chomhairle.

Anns an aithisg bliadhnail aca dhan riaghlaiche carthannais OSCR, a ghabhas a leughadh an‑seo, dhearbh iad call còrr ‘s £46,000 an‑uiridh, a’ toirt a‑steach caiteachas mì‑cheadaichte de £41,422.

Tha comhairle a’ bhaile a‑nis air an taic aca a chur ris a’ bhuidheann ùr LGBT Co‑operative a bhios a’ cumail an tachartas an‑asgaidh Mardi Gla sa bhaile as t‑samhraidh.

Fàg beachd