Eaglais na h‑Alba a’ gluasad nas fhaisge air pòsaidhean aon‑sheòrsach

Tha Eaglais na h‑Alba air ceum nas dlùithe a ghluasad gus leigeil le ministearan pòsaidhean aon‑sheòrsach a chumail.

Bhòt Seanadh Coitcheann na h‑Eaglaise 345 an‑aghaidh 170 airson comataidh stèideachadh gus lagh na h‑eaglaise ullachadh a bhios freagarrach ri Roinn 9 (1A) dhen Marriage Scotland Act.

Chaidh iarraidh air a’ chomataidh aithris a thoirt aig coinneamh bhliadhnail a’ bhuidheann co‑dhùnaidh ann an 2020.

Fo na planaichean a chaidh a mhìneachadh anns a’ ghluasad, bhiodh ministearan agus deochanan comasach air pòsaidhean aon‑sheòrsach a chumail “ma thogras iad”.

Thàinig a’ bhòt an dèidh dhan Urramach Còir Susan Brown a chur an sàs mar Mhodaràtor aig Àrd‑sheanadh Eaglais na h‑Alba aig toiseach a’ chruinneachaidh ann an Dùn Èideann.

Thàinig an dreuchd aice anns a’ bhliadhna a tha an Eaglais a’ comharrachadh 50 bliadhna bho cho‑òrdanachadh boireannaich ’s ise an ceathramh tè a chum an tiotal.

Fàg beachd