Pàrlamaid na h‑Alba a’ toirt taic ri Lagh Thuring

Dh’aontaich Pàrlamaid na h‑Alba gu h‑aon‑ghuthach Diciadan ri prìomh‑amasan an Historical Sexual Offences (Pardons and Disregards) (Scotland) Bill.

A‑nis thèid an reachdas dhan an ath‑cheum ’son atharrachaidhean a mholadh agus thathas an dùil gum bi e na lagh nas anmoiche air an t‑samhradh.

Bidh an reachdas a’ toirt mathanas fèin‑ghluasadach do dhaoine a chaidh an dìteadh fo laghan lethbhreith eachdraidheil.

Bidh e cuideachd a’ toirt cothrom do dhaoine tagradh a dhèanamh airson na dìtidhean aca sguabadh à chlàran eucorach.

Chuir luchd‑iomairt co‑ionannachd fàilte air a’ bhòt. Thuirt Tim Hopkins, stiùiriche Lìonra Co‑ionannachd, “Tha sinn a’ cur fàilte air a’ chiad deasbad pàrlamaideach air a’ bhile seo.”

“Ged nach urrainn do bhile leth‑bhreith san àm a dh’fhalbh agus an cron a rinn e atharrachadh tha e na aithris fìor chudromach gu bheil Alba làn aithreachais agus a’ diùiltadh an leth‑bhreith sin agus a‑nis a’ smaoineachadh gu bheil na daoine LGBTI nan saoranaich gu tur co‑ionann a tha airaidh air spèis cho‑ionann.”

Thuirt Rùnaire a’ Cheartais, Michael MacMhathain, “Cuiridh am bile seo teachdaireachd shoilleir dha na daoine air a bheil buaidh orra gun robh na laghan seo mì‑cheart.”

Thuirt neach‑labhairt ceartas Làbarach Daniel Johnson, “The seo na cheum cudromach air an rathad gus eucoirean eachdraidh neo‑dhèanamh agus comann‑sòisealta co‑ionnan a thogail.”

‘S e Lagh Thuring far‑ainm an reachdas an dèidh Alan Tuiring a bha na neach‑matamataig agus eòlaiche choimpiutairean. Air feadh an Dàrna Cogadh b’ e còd‑cnacair a bh’ ann ag obair aig Pàirc Bletchley ann an Sasainn far an do bhrist e an còd Enigma aig na Gearmailtiche. Ann an 1952, chaidh Turing a dhìteadh airson cleamhnas a dhèanamh le fear. Bha roghainn aige eadar prìosan no spoth ceimigeach agus thagh e spoth. B’ e buaidh an spoth neo‑chomas agus dh’fhàs uchdan air. As dèidh dà bhliadhna a’ fuireach leis na buaidhean sin, thug Turing ùthachd dha fhèin. Fhuair e mathanas bho Riaghaltas Bhreatainn ann an 2013.

Thuirt BPA Liberalach Ailig Cole‑Hamilton, “Tha an grèim agus an dìteadh aig Alan Turing sgàthanaichte anns na sgeulachdan bho mìle fear is barrachd air feadh na h‑eileanan seo agus tha gach fear am bog ann an geur‑leanmhainn, irioslachadh agus traidseadaidh ann an cuid de chùisean.”

“Tha am bile seo a’ riochdachadh clach‑mìle eile airson còraichean co‑sheòrsach san dùithaich seo. Tha e a’ cur an cèill nach eil e gu diofar dè gnè an neach air a bheil an gaol agaibh, ach nas motha na sin, cha bu choir dha a bhith buntainneach a‑riamh.”

Fàg beachd