Gèidh.uk agus Pink Saltire gu bhith co-obrachadh air sèirbheis-naidheachd LGBT do Ghàidheil

Tha mi air leth toilichte a bhith ag obair comhla ri Pink Saltire gus barrachd den t-susbaint aca a thabhann tro mheadhan na Gàidhlig!

Mu Phink Saltire

Tha Pink Saltire na na bhuidheann carthannais clàraichte Albannach (SCIO) agus air a liostadh air a’ chlàr carthannais a tha air a chumail le Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR).

Chaidh a stèidheachadh ann an 2014 agus ’s e buidheann co-ionannachd nàiseanta a th’ ann, air a riaghladh agus air a ruith le daoine LGBT+.

Tha sinn a’ creidsinn gur e àite fìor mhath a th’ ann an Alba airson a bhith ann an comann-sòisealta an-asgaidh agus fosgailte.

Mar Albannaich, tha sinn a’ faighinn buannachd bho raon reachdais a tha a’ dìon ar còraichean daonna co-ionnan agus saorsa conaltraidh.

Tha sinn cuideachd ag aithneachadh gu bheil an sgeulachd agus eòlas aig a h-uile duine eadar-dhealaichte ach fhathast cudromach – tha mòran againn fhathast a’ faighinn eòlas air lethbhreith, claon-bhreith, burraidheachd no droch-dhìol agus tha sinn airson sin atharrachadh.

Mar charthannais againn ’s e ar n-amasan a bhith:

 • adhartachadh saoranachd agus leasachadh coimhearsnachd taobh a-staigh coimhearsnachd LGBT+ na h-Alba;
 • brosnachadh co-ionannachd agus iomadachd;
 • adhartachadh ealain, dualchas agus cultar LGBT+ na h-Alba.

A-rèir na h-Urrasairean againn ’s e ar n-amasan a bhith:

 • lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor;
 • cleachdadh mheadhanan ùra agus a’ tuigsinn ar coimhearsnachd nas èifeachdaiche;
 • aithneachadh deagh eisimpleirean agus brosnachadh dhaoine eile gus na h-amasan aca a choileanadh.

Tha ar bun-stèidh ag innse gum bi sinn a’ coileanadh nan amasan sin tro dhòighean a dh’fhaodadh a bhith a’ gabhail a-steach:

 • stòras didseatach a tha a’ cruthachadh dìleab leantainneach de chultar LGBT+ ann an Alba;
 • rannsachadh leantainneach a tha a’ measadh bheachdan sòisealta, cùisean breithneachail agus a’ measadh buaidh chultarach agus eaconamach cudromach dhaoine LGBT+;
 • prògram a tha ag aithneachadh, a’ toirt urram agus a’ comharrachadh na daoine agus na buidhnean sin a tha a’ strì airson beatha nas fheàrr airson daoine LGBT + ann an Alba.

Tha obair Pink Saltire air a roinn ann an trì sreathan obrach:

 • IONNSAICH – far a bheil sinn a’ cleachdadh dhòighean meadhanan ùra gus ar coimhearsnachd agus na beachdan aca a thuigsinn agus an dàta seo a chleachdadh gus ar seirbheis leasachadh agus tuigse nas fhèarr fhaighainn air ar prìomhachasan.
 • CO-ROINN – far a bheil sinn a’ cruthachadh àrd-ùrlar didseatach fosgailte de shusbaint a chaidh a ghineadh le luchd-cleachdaidh ann an raon de chruthan a bhios a’ toirt com-pàirt do dhaoine air na prìomh chùisean – furasta a ruigsinn, furasta a chleachdadh, fosgailte fad an latha, spòrsail, lèirsinneach agus ionadail.
 • BROSNAICH – far a bheil sinn ag èigheachd gu àrd mu deagh eisimplerean a dhèanamh le daoine no buidhnean cudromach gus daoine eile LGBT+ a bhrosnachadh air feadh na dùthcha.

Leanaibh Pink Saltire

Làrach-lìn: https://pinksaltire.com

Twitter: @PinkSaltire

Facebook: @PinkSaltire

Snapchat: PinkSaltire

Post-d: info@pinksaltire.com

Leugh am post seo sa Bheurla air PinkSaltire

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon.