An Taghadh Coitcheann

Leis gu bheil na pàrtaidhean poileataigeach uile air na manifestothan aca fhoillseachadh a-nis, seo agaibh geàrr-chunntas air na tha iad ag ràdh mu chòraichean LGDTC+.

Pàrtaidh Uaine na h-Alba

Tha manifesto na h-Uainich ag ràdh:-

 • gun cuireadh iad casg air cleachdaidhean ris an caran “teiripe iompachaidh” a dh’fheuchas ri taobhadh-feise no dearbh-aithne gnè neach atharrachadh;

 • gun dèanadh iad cinnteach gum faigheadh pàrantan neo-bhìnearaidh is aon-sheòrsach cothrom air fòrladh pàrantachd;

 • gun iarradh iad air Rùnaire na Stàite airson Alba an casg a chaidh a chur air ath-leasachaidhean gnè an Alba a thogail;

 • gun seasadh iad an aghaidh oidhirpean gus Achd na Co-ionnannachd atharrachadh gus mìneachadh an fhacail “gnè” atharrachadh gu “gnè bith-eòlasach”;

 • agus gun cuireadh iad taic do dh’iomairtean airson còraichean bhoireannach agus LGDTCEN+ air feadh an t-saoghail.

Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Tha manifesto an SNP ag ràdh:-

 • gun seasadh iad airson còraichean a’ choimhearsnachd LGDTE;

 • agus gum biodh iad comasach còraichean LGDTE leasachadh le cumhachdan làn a thigeadh le neo-eisimeileachd.

Pàrtaidh Alba

Tha manifesto a’ phàrtaidh Alba ag ràdh:-

 • gun cuireadh iad dìon air còraichean bhoireannach, stèidhichte air gnè.

 • gu bheil iad airson seanadh shaoranach a chur air bhonn gus sgrùdadh a dhèanamh air an dòigh as fheàrr reachdas aithneachadh gnè ath-leasachadh.

Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Chan eil manifesto nan Làbaraich ag ràdh mòran mu chòraichean LGDTC+, ach thuirt iad gu bheil iad airson molaidhean na h-aithisge Cass a chur an gnìomh an Alba.

Tha manifesto Pàrtaidh Làbarach na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh:-

 • gun cuireadh iad molaidhean na h-aithisge Cass an gnìomh;

 • gun dìonadh iad àitheachan aon-sheòrsach;

 • agus gun cuireadh iad casg air cleachdaidhean ris an canar “teiripe iompachaidh”.

Pàrtaidh Libearalach Dheamocratach na h-Alba

Tha manifesto nan Libearalaich ag ràdh:-

 • gun seasadh iad airson còraichean dhaoine ge b’e dè an taobhadh-feise no an dearbh-aithne gnè a th’ aca;

 • gun cuireadh iad casg air na cleachdaidhean ris an canar “teiripe iompachaidh”;

 • gun atharraicheadh iad reachdas aithneachadh gnè gus an riatanas mu fhianais-leigheis a thoirt às;

 • agus gun aithnicheadh iad dearbhan-aithne neo-bhìnearaidh ann an lagh.

Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba

Tha manifesto nan Toraidhean ag ràdh:-

 • gun cuireadh iad molaidhean na h-aithisg Cass a chur an gnìomh an Alba;

 • gun cuireadh iad an aghaidh oidhirp sam bith gus Bile na Aithne Gnè a thoirt air ais;

 • gun dèanadh iad soilleir ann an lagh gu bheil Achd na Co-ionnannachd stèidhichte air “gnè bith-eòlasach”;

 • agus gun dìonadh iad àiteachan aon-sheòrsach ann an toglaichean poblach.

Reform UK

Tha manifesto Reform UK ag ràdh:-

 • gun cuireadh iad casg air “ideòlas tar-ghnèitheach” ann am bun-sgoiltean agus ann an àrd-sgoiltean;

 • gun cuireadh iad casg air neach-cloinne bho bhith ag atharrachadh na riochdairean aca, no bhith a’ dèanamh eadar-ghluasad sòisealta aig an sgoil;

 • gun iarradh iad air sgoiltean innse do na pàrantan nuair a bhios neach-cloinne airson rudan mar seo a dhèanamh;

 • agus gun iarradh iad air sgoiltean àiteachan aon-sheòrsach a thabhann.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon.