Seachdnar air an EHRC fhàgail mar a tha oillt thar-ghnèitheach a' sìor-fhàs sa bhuidheann

Seachdnar air an EHRC fhàgail mar a tha oillt thar-ghnèitheach a' sìor-fhàs sa bhuidheann

Tha Vice News ag aithris gu bheil seachdnar àrd-oifigeach - ball-bùird, stiùiriche-gnìomha, ceathrar stiùiriche agus ball-comataidh - air an EHRC (Coimisean nan Còraichean Daonna is na Co-ionnannachd) fhàgail air sgàth ’s gu bheil oillt thar-ghnèitheach a’ sìor-fhàs sa bhuidheann.

Chaidh an coimisean a stèidheachadh ann an 2007 gus sùil a chumail air laghanan co-ionnannachd agus a dhèanamh cinnteach gun tèid an cur an-gnìomh air feadh Shasainn, na Cuimrigh is na h-Alba.

Chaidh an coimisean a chàineadh seachdain seo chaidh ge-tà as dèidh gun tug iad comhairle ri Kemi Badenoch, Ministear nam Bàn is na Co-ionnannachd, air mar a ghabhas Achd na Co-ionnannachd ath-leasachadh gus bacadh a chur air daoine tar-ghnèitheach bho àiteachan aon-sheòrsach - seòmraichean-éididh, taighean-beaga agus m.s.a.a. - le bhith a’ dèanamh sgaradh nas soilleire eadar mìneachadh laghail nam faclan “gender” agus “sex”.

A-rèir Vice News b’ e obair-ullachaidh a’ chomhairle seo a thug air na h-oifigich an coimisean fhàgail.

Barrachd phostaichean