Cuairt-litir #3

Cuairt-litir #3

Lavender Menace

Thèid maoineachadh NLHF (Maoin-dualchais a’ Chrannchuir Nàiseanta) luach £148,250 a thoirt do Lavendar Menace, tasg-lann de leabhraichean cuèir ann an Dùn Èideann. Thèid am maoineachadh a chleachdadh gus sreath de thachartasan a chur air dòigh a shoillsicheas an litreachas agus na h-ùghdarran a tha anns a’ chruinneachadh.

Isla Bryson

Chuir Àrd Chùirt Dhùn Èideann binn ochd bliadhna sa phrìosan air Isla Bryson an-diugh. ’S e Bryson am prìosanaich tar-ghnèitheach a dh’èignich dithis bhoireannach ann an 2017 agus 2019 nuair a b’ aithne Bryson fhathast mar fhireannach. Thuirt am britheamh am Morair Scott gu bheil cunnart ann gun dèan Bryson eucoir a-rithist agus mar sin gun tèid òrdugh-aireachais trì bliadhna a chur air Bryson an dèidh na h-ùine sa phrìosan.

Barrachd phostaichean