Ceann‑latha air ainmeachadh airson deasbad air Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba)

Ceann‑latha air ainmeachadh airson deasbad air Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba)

Chaidh a dhearbhadh an‑diugh gun tèid Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba) a dheasbad ann am Pàrlamaid na h‑Alba Diardaoin 27 An Dàmhair.

Atharraichidh am bile Achd Aithneachadh Gnè 2004 a th’ ann an‑dràsta gus a dhèanamh nas fhasa do phearsachan a tha ag iarraidh Teisteanas Aithneachadh Gnè.

Nuair a gheibh neach tar‑ghnèitheach Teisteanas, tha e a’ ciallachadh gu bheilear gan aithneachadh gu laghail sa ghnè a ghabh iad agus gum faod iad teisteanas‑breithe ùr fhaighinn leis a’ ghnè sin air.

Tha am bile a’ moladh na h‑atharrachaidhean na leanas:

  • an riatanas mu fhianais‑leigheis a thoirt air falbh;
  • am Pannal Aithneachaidh Gnè a thoirt air falbh bhon phròiseas. Thèid iarrtasan a cur na àite gu Àrd‑neach‑clàraidh na h‑Alba;
  • an ùine a dh’fheumas tagraichean mairsinn sa ghnè a ghabh iad bho dhà bhliadhna gu 3 mìosan;
  • ùine‑chnuasachaidh riatanach de 3 mìosan a thoirt a‑steach; an aois as lugha do thagraichean a lùghdachadh bho 18 gu 16;
  • agus uallach ùr a chur air an Àrd‑neach‑chlàraidh aithisg a thoirt gach bliadhna mu àireamh nan tagraichean airson nan Teisteanasan agus an àireamh a bhuilichear.

Barrachd phostaichean