BPA a’ bhòtadh airson Bile nan Eucoirean Gràin

Bhòt Buill Pàrlamaid na h‑Alba Diardaoin airson gabhail ri Bile nan Eucoirean Gràin.

Is e amas an lagh buidhnean so‑leònte a dhìon bho dhìmeas mar thoradh aois, ciorram, creideamh, taobhadh feise, dearbh‑aithne tar‑ghnèitheach agus atharrachaidhean ann am feartan gnè.

Bhòt 82 air a shon agus 32 na aghaidh agus cha do bhòt ceathrar.

Fàg beachd