Buill SNP a’ càineadh a’ Prìomh Mhinisteir airson a seasamh a thaobh còirichean tar‑ghnèitheach

Chaidh teachdaireachdan a fhoillseachadh air loidhne anns a bheil triùir BPA SNP a’ càineadh seasamh a’ Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, a thaobh còirichean tar‑ghnèitheach agus ath‑leasachaidhean air Achd Aithneachadh Gnè.

Chaidh na teachdaireachdan a lorg a lorg ann an còmhradh prìobhaideach air Twitter le seann neach‑obrach an SNP a chur air adhart iad ri Phink Saltire[Tùs ⧉].

Anns na teachdaireachdan, a ghabhas a leughadh gu h‑ìseal, tha Ash Denham, Ruth Maguire agus Gillian Martin a’ deasbad ma tha Nicola Sturgeon a’ dol an‑aghaidh faireachdainn a’ phàrtaidh a‑thaobh ath‑leasachaidhean gnè as dèidh i ràdh nach eil i a’ faicinn barrachd aithneachadh air còirichean tar‑ghnèitheach mar chunnart dhi mar bhoireannach neo mar fheimineach.

‘S e Ruth Maguire BPA airson Coineagan a Deas agus ‘s i Neach‑gairm Comataidh Co‑ionannachd is Còireachan Daonna ann am Pàrlamaid na h‑Alba. Bhiodh uallach oirre sgrùdadh èifeachdach agus cothromach air atharrachaidhean sam bith a mhol an Riaghaltas dhan Achd Aithneachadh Gnè.

‘S e Gillian Martin BPA airson Siorrachd Obar Dheathain an Ear agus ‘s i Neach‑gairm Comataidh na h‑Àrainneachd, Atharrachadh na Gnàth‑shìde agus Ath‑leasachadh an Fhearainn.

‘S e Ash Denham BPA airson Dùn Èideann an Ear agus ‘s i na Ministear Chaibineat airson Sàbhailteachd Coimhearsnachd.

Ann an agallamh le Pink Saltire, thuirt an neach a lorg na teachdaireachdan:

“Chuir e iognadh orm an còmhradh fhaicinn. Cha toigh leam idir an dòigh anns a bhios daoine anns an SNP a’ bruidhinn mu dheidhinn daoine tar‑ghnèitheach no na tha Joan McAlpine air a ràdh.”

“Chan eil cuid de dhaoine a’ faicinn na tha dha‑rìreabh cudromach – gur docha gur e daoine tar‑ghnèitheach am buidheann as iomallaiche anns a’ chomann‑sòisealta an‑dràsta agus gum bu chòir do na h‑ìrean fèin‑mharbhadh a‑mhàin sealltainn gum bu chòir dhuinn dèanamh nas fheàrr.”

Tha eas‑aonta mu na h‑ath‑leasachaidhean gnè air a bhith a’ fàs anns a’ phàrtaidh thairis na seachdainnean a dh’fhalbh le Joan McAlpine a’ càineadh buidhnean iomairt tar‑ghnèitheach agus cuid de dhaoine ga càineadh airson beachdan oilbheumach a cho‑roinn i air na meadhanan sòisealta.

Tha Riaghaltas na h‑Alba, a tha air an stiùireadh leis an SNP, air dearbhadh mar‑thà gu bheil iad airson laghan gnè ath‑leasachadh gus am bi iad nas fhaisge air cleachdaidhean as fheàrr eadar‑nàiseanta.

Mar fhreagairt air na teachdaireachdan thuirt neach‑labhairt an SNP:

“Tha an SNP a’ toirt taic do chòirichean tar‑ghnèitheach agus còirichean bhoireannach mar phàirt dhen dleastanas làidir againn airson còirichean daonna agus co‑ionannachd.”

“Feumaidh daoine tar‑ghnèitheach a bhith comasach air beathannan gun bhacaidhean neo‑riatanach agus leth‑bhreith.”

“Tha e cudromach gun tèid deasbad sam bith mu chòirichean tar‑ghnèitheach agus còireachan bhoireannach a chumail le urram.”

Bho chaidh na teachdaireachdan a fhoillseachadh air loidhne tha buill eile an SNP, a leithid Mhairi Black, Stewart MacDonald agus Angela Crawley, air an taic aca do chòireachan tar‑ghnèitheach a dhearbhadh air Twitter.

Dh’ iarr Pink Saltire air Ash Denham, Ruth Maguire agus Gillian Martin aithris a dhèanamh ach cha d’fhuair iad freagairt.

Fàg beachd