Gèidh.uk agus Pink Saltire gu bhith co‑obrachadh air sèirbheis‑naidheachd LGBT do Ghàidheil

Tha mi air leth toilichte a bhith ag obair comhla ri Pink Saltire gus barrachd den t‑susbaint aca a thabhann tro mheadhan na Gàidhlig!

Leanaibh Pink Saltire

Làrach‑lìn: https://pinksaltire.com

Twitter: @PinkSaltire

Facebook: @PinkSaltire

Snapchat: PinkSaltire

Post‑d: info@pinksaltire.com

Mu Phink Saltire

Tha Pink Saltire na na bhuidheann carthannais clàraichte Albannach (SCIO) agus air a liostadh air a’ chlàr carthannais a tha air a chumail le Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h‑Alba (OSCR).

Chaidh a stèidheachadh ann an 2014 agus ’s e buidheann co‑ionannachd nàiseanta a th’ ann, air a riaghladh agus air a ruith le daoine LGBT+.

Tha sinn a’ creidsinn gur e àite fìor mhath a th’ ann an Alba airson a bhith ann an comann‑sòisealta an‑asgaidh agus fosgailte.

Mar Albannaich, tha sinn a’ faighinn buannachd bho raon reachdais a tha a’ dìon ar còraichean daonna co‑ionnan agus saorsa conaltraidh.

Tha sinn cuideachd ag aithneachadh gu bheil an sgeulachd agus eòlas aig a h‑uile duine eadar‑dhealaichte ach fhathast cudromach – tha mòran againn fhathast a’ faighinn eòlas air lethbhreith, claon‑bhreith, burraidheachd no droch‑dhìol agus tha sinn airson sin atharrachadh.

Mar charthannais againn ’s e ar n‑amasan a bhith:

 • adhartachadh saoranachd agus leasachadh coimhearsnachd taobh a‑staigh coimhearsnachd LGBT+ na h‑Alba,
 • brosnachadh co‑ionannachd agus iomadachd,
 • adhartachadh ealain, dualchas agus cultar LGBT+ na h‑Alba.

A‑rèir na h‑Urrasairean againn ’s e ar n‑amasan a bhith:

 • lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor
 • cleachdadh mheadhanan ùra agus a’ tuigsinn ar coimhearsnachd nas èifeachdaiche
 • aithneachadh deagh eisimpleirean agus brosnachadh dhaoine eile gus na h‑amasan aca a choileanadh

Tha ar bun‑stèidh ag innse gum bi sinn a’ coileanadh nan amasan sin tro dhòighean a dh’fhaodadh a bhith a’ gabhail a‑steach:

 • stòras didseatach a tha a’ cruthachadh dìleab leantainneach de chultar LGBT+ ann an Alba
 • rannsachadh leantainneach a tha a’ measadh bheachdan sòisealta, cùisean breithneachail agus a’ measadh buaidh chultarach agus eaconamach cudromach dhaoine LGBT +
 • prògram a tha ag aithneachadh, a’ toirt urram agus a’ comharrachadh na daoine agus na buidhnean sin a tha a’ strì airson beatha nas fheàrr airson daoine LGBT + ann an Alba.

Tha obair Pink Saltire air a roinn ann an trì sreathan obrach:

 • IONNSAICH – far a bheil sinn a’ cleachdadh dhòighean meadhanan ùra gus ar coimhearsnachd agus na beachdan aca a thuigsinn agus an dàta seo a chleachdadh gus ar seirbheis leasachadh agus tuigse nas fhèarr fhaighainn air ar prìomhachasan.
 • CO‑ROINN – far a bheil sinn a’ cruthachadh àrd‑ùrlar didseatach fosgailte de shusbaint a chaidh a ghineadh le luchd‑cleachdaidh ann an raon de chruthan a bhios a’ toirt com‑pàirt do dhaoine air na prìomh chùisean – furasta a ruigsinn, furasta a chleachdadh, fosgailte fad an latha, spòrsail, lèirsinneach agus ionadail.
 • BROSNAICH – far a bheil sinn ag èigheachd gu àrd mu deagh eisimplerean a dhèanamh le daoine no buidhnean cudromach gus daoine eile LGBT+ a bhrosnachadh air feadh na dùthcha.

Leugh am post seo sa Bheurla air PinkSaltire

Fàg beachd