BBC: Oidhirp gus beag‑fhaclair LGBTI Gàidhlig a chruthachadh

Nochd an sgeulachd seo air a’ BhBC an‑diugh:‑

Chaidh iarraidh air luchd‑labhairt na Gàidhlig cuideachadh gus liosta de dh’fhaclan agus briathrachas LGBTI a chruthachadh sa chànan.

Tha an iomairt ga cur air chois leis a’ bhuidhinn Lìonra Co‑ionnannachd, mar phàirt den obair àbhaistich aca, agus an dèidh thachartasan a chaidh a chumail sna h‑Eileanan Siar o chionn ghoirid.

Chaidh iarraidh air colaiste Gàidhlig na h‑Alba, Sabhal Mòr Ostaig, agus Oilthigh Dhùn Èideann taic a thoirt gus am beag‑fhaclair a leasachadh.

Ach, thathas cuideachd a’ sireadh bheachdan bho luchd‑labhairt sa bheatha phoblaich.

Aig a’ cheann thall, dh’fhaodadh gun deadh am beag‑fhaclair fhoillseachadh mar ghoireas air‑loidhne.

Thuirt Scott Cuthbertson, manaidsear leasachaidh aig Lìonra Co‑ionannachd, gu bheil briathrachas LGBTI “ag atharrachadh gu luath”.

Thuirt e: “Tha faclan non‑binary, trans agus intersex gu math ùr fiù ’s sa Bheurla.

“Tha sinn air fiosrachadh fhoillseachadh sa Ghàidhlig roimhe, leithid na h‑iomairt mu deireadh a bh’ againn air eucoir gràin, ach chan eil an‑còmhnaidh aonta ann mu ciamar a bu chòir na faclan a bhith air an eadar‑theangachadh gu Gàidhlig.”

Thuirt e cuideachd: “B’ e aon de na cùisean a nochd sna h‑Eileanan Siar gu bheil feum againne air tuilleadh conaltraidh a dhèanamh ris na coimhearsnachdan Gàidhlig.

“Mar sin, tha sinn airson beag‑fhaclair a leasachadh, agus airson obrachadh cuide ri luchd‑labhairt na Gàidhlig gus sin a dhèanamh.”

Fàg beachd