A’ chiad seirbheis aon‑sheòrsach Eilean Leòdhais an‑diugh

Thèid a’ chiad seirbheis aon‑sheòrsach a chumail ann an Eilean Leòdhais an‑diugh nuair a thèid Anndra Robasdan agus Craig Atkins am pòsadh.

‘S e seo a’ chiad seirbheis aon‑sheòrsach ann an Eilean Leòdhais on a chaidh companasan‑catharra a chur an gnìomh ann an 2005.

Thuirt Mgr. Robasdan, a tha ag obair air BBC Alba, “Tha a h‑uile rud air a dhol gu ceart. Gun trioblaid sam bith.”

Cha deach seirbheis aon‑sheòrsach a chumail a‑riamh anns na h‑Eileanan Siar far a bheil creideamh fhathast gu math làidir anns a’ choimhearsnachd.

Thathar a ràdh gu eil fios aig Neach‑clàraidh Euphemia “Effie” NicDhòmhaill gum bi an seirbheis a’ dol air adhart, ach cha robh i airson bruidhinn air a’ chuspair.

Aig a’ cheart àm tha muinntir Leòdhais a’ dèanamh gearain gu bheil CalMac a‑nis a’ ruith seirbheis eadar Leòdhais ’s Ulapul Didòmhnaich.

Thuirt neach‑labhairt an Eaglais “Aig a’ cheart àm ’s a tha am bata‑aiseag a’ seòladh air an t‑Sàbaid, tha seo na briseadh‑dùil. Cha bu chòir dhan Chomhairle a bhith a’ toirt air luchd‑clàraidh a bhith a’ dèanamh seirbheisean mar seo. Tha e mì‑mhoralta agus na pheacadh.”

Fàg beachd