• Dìonan tar-ghnèitheach gan cur às bho phoileasaidh Twitter air giùlan gràineil

  Tha Twitter air am poileasaidh aca air giùlan gràineil ùrachadh gu sàmhach gus earrann a thug dìon do chleachdaichean tar-ghnèitheach bho mhì-ghnèitheachadh (misgendering) is mharbh-ainmeachadh (deadnaming) a chur às.

  B’ àbhaist dhan poileasaidh a ràdh:

  “We prohibit targeting others with repeated slurs, tropes or other content that intends to dehumanize, degrade or reinforce negative or harmful stereotypes about a protected category. This includes targeted misgendering or deadnaming of transgender individuals.”

  ach chaidh atharrachadh 8mh den Ghiblean gus an rosgrann mu dheireadh a chur às.

  Tha am poileasaidh fhathast a’ toirmeasg ionnsaighean a-thaobh cinnidh, cinnidheachd, tùs-àite, dual-fhine, taobhadh feise, gnè, fèin-aithne gnè, creideimh, aoise, ciorraim no droch-thinneis.

 • SQIFF: ‘The Trans-Generational Tour April-June 2023’

  Bidh an fhèis-film LGDTC+, SQIFF, a’ taisbeanadh sreath de fhilmichean air an dèanamh leis a’ choimhearsnachd tar-ghnèitheach aig Cùirt an Easbaig, Inbhir Nis air an deireadh-sheachdain.

  Thèid na filmichean a thaisbeanadh aig An Lanntair, Steòrnabhagh san Ògmhios cuideachd.

  Gheibhear barrachd fhiosrachaidh an-seo.

 • Bùth-obrach: ‘What’s happening in trans healthcare?’

  Bidh Scottish Trans a’ stiùireadh bùth-obrach an-asgaidh mu chùram-slàinte tar-ghnèitheach 2f Disathairne 29mh den Ghiblean san Ionad Spectrum, Inbhir Nis. Gheibhear barrachd fhiosrachaidh agus tiocaidean an-seo.

 • Athchuinge an-aghaidh Bile na h-Aithne Gnè air a chur air dòigh leis a’ Phàrtaidh Alba

  Tha am pàrtaidh poileataigeach, Alba, air athchuinge a chur air dòigh a tha a’ feuchainn ri stad a chur air Bile Ath-leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba) bho bhith a’ dol na lagh.

  Tha e a’ tighinn as dèidh gun do dh’ainmich Riaghaltas na h-Alba Diciadain gun dèan iad dùbhlan laghail an-aghaidh mar a chur Riaghaltas na RA stad air a’ bhile.

  Chaidh am bile, a dhèanadh e nas fhasa do dhaoine thar-ghnèitheach GRC (teisteanas aithneachadh gnè) fhaighinn, aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba san Dùbhlachd ach thuirt Riaghaltas na RA gun dèanadh e sgaradh eadar diofar dhùthchannan na Rìoghachd Aonaichte agus chleachd iad Earrann 35 de dh’Achd na h-Alba gus stad a chur air bho bhith a’ dol na lagh.

  Sgrìobh Alba air an làrach-lìn aca Diardaoin gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba fòcas a dhèanamh air cùisean a tha cudromach do mhuinntir na h-Alba an àite a bhith beò-ghlacte le gnè ach tha Riaghaltas na h-Alba air ràdh gum feum iad a dhol air adhart le dùbhlan laghail an-aghaidh Riaghaltas na RA gus deamocrasaidh na h-Alba a dhìon.

 • Seachdnar air an EHRC fhàgail mar a tha oillt thar-ghnèitheach a’ sìor-fhàs sa bhuidheann

  Tha Vice News ag aithris gu bheil seachdnar àrd-oifigeach – ball-bùird, stiùiriche-gnìomha, ceathrar stiùiriche agus ball-comataidh – air an EHRC (Coimisean nan Còraichean Daonna is na Co-ionnannachd) fhàgail air sgàth ’s gu bheil oillt thar-ghnèitheach a’ sìor-fhàs sa bhuidheann.

  Chaidh an coimisean a stèidheachadh ann an 2007 gus sùil a chumail air laghanan co-ionnannachd agus a dhèanamh cinnteach gun tèid an cur an-gnìomh air feadh Shasainn, na Cuimrigh is na h-Alba.

  Chaidh an coimisean a chàineadh seachdain seo chaidh ge-tà as dèidh gun tug iad comhairle ri Kemi Badenoch, Ministear nam Bàn is na Co-ionnannachd, air mar a ghabhas Achd na Co-ionnannachd ath-leasachadh gus bacadh a chur air daoine tar-ghnèitheach bho àiteachan aon-sheòrsach – seòmraichean-éididh, taighean-beaga agus m.s.a.a. – le bhith a’ dèanamh sgaradh nas soilleire eadar mìneachadh laghail nam faclan “gender” agus “sex”.

  A-rèir Vice News b’ e obair-ullachaidh a’ chomhairle seo a thug air na h-oifigich an coimisean fhàgail.

 • Bànrigh draga Albannach ag amas air a’ chrùn

  Bidh bànrigh draga à Dùn Dè a’ taisbeanadh aig ro-fharpais Miss Continental Northern Europe ann an Rotterdam as t-samhradh.

  Sgrìobh Miss Peaches air Instagram gu bheil i air bhiorain gur ise “a’ chiad bhànrigh Albannach a-riamh gus an dùthaich againn a riochdachadh san taisbeanadh chliùiteach seo”.

  Bidh còrr is 40 ro-fharpais air feadh an t-saoghail mus tèid na buannaichean gu Chicago airson a’ chuairt dheireannach agus crùnadh Miss Continental 2023 san t-Sultain.