• BBC: Oidhirp gus beag-fhaclair LGBTI Gàidhlig a chruthachadh

  Nochd an sgeulachd seo air a’ BhBC an-diugh:-

  Chaidh iarraidh air luchd-labhairt na Gàidhlig cuideachadh gus liosta de dh’fhaclan agus briathrachas LGBTI a chruthachadh sa chànan.

  Tha an iomairt ga cur air chois leis a’ bhuidhinn Lìonra Co-ionnannachd, mar phàirt den obair àbhaistich aca, agus an dèidh thachartasan a chaidh a chumail sna h-Eileanan Siar o chionn ghoirid.

  Chaidh iarraidh air colaiste Gàidhlig na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig, agus Oilthigh Dhùn Èideann taic a thoirt gus am beag-fhaclair a leasachadh.

  Ach, thathas cuideachd a’ sireadh bheachdan bho luchd-labhairt sa bheatha phoblaich.

  Aig a’ cheann thall, dh’fhaodadh gun deadh am beag-fhaclair fhoillseachadh mar ghoireas air-loidhne.

  Thuirt Scott Cuthbertson, manaidsear leasachaidh aig Lìonra Co-ionannachd, gu bheil briathrachas LGBTI “ag atharrachadh gu luath”.

  Thuirt e: “Tha faclan non-binary, trans agus intersex gu math ùr fiù ’s sa Bheurla.

  “Tha sinn air fiosrachadh fhoillseachadh sa Ghàidhlig roimhe, leithid na h-iomairt mu deireadh a bh’ againn air eucoir gràin, ach chan eil an-còmhnaidh aonta ann mu ciamar a bu chòir na faclan a bhith air an eadar-theangachadh gu Gàidhlig.”

  Thuirt e cuideachd: “B’ e aon de na cùisean a nochd sna h-Eileanan Siar gu bheil feum againne air tuilleadh conaltraidh a dhèanamh ris na coimhearsnachdan Gàidhlig.

  “Mar sin, tha sinn airson beag-fhaclair a leasachadh, agus airson obrachadh cuide ri luchd-labhairt na Gàidhlig gus sin a dhèanamh.”