• Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean aon-sheòrsach

    Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a thaobh pòsadh càraidean aon-sheòrsach.

    Thuirt Càirdineal Keith O’Brien: “Tha e soilleir ma bhios e ciallach gus bhòt a chumail a thaobh neo-eisimeileachd, bidh e deatamach gun tèid bhòt a chumail a thaobh pòsadh gus an tig an dùthaich ri co-dhùnadh mun a’ chùis seo. Thoir e cothrom do dhaoine aig a bheil beachd air a chùis seo a bhith a’ cur earbsa ann am muinntir na h-Alba gus co-dhùnadh a dhèanamh.”

    Tha an Eaglais Chaitligeach air ràdh gun cosgaidh iad £100,000 a bharrachd air an iomairt an-aghaidh pòsadh càraidean co-sheòrsach. Tha seo a bharrachd air an £50,000 a tha iad air a chosg gu ruige seo.

    A-rèir cunntas-bheachd a rinn Stonewall Scotland o chionn goirid bidh 2/3 de dhaoine ann an Alba toilichte gu leòr airson càraidean aon-sheòrsach a phòsadh.

    Tha Riaghaltas na h-Alba air a bhith a’ dèanamh deasbad mun a’ chùis o chionn ghoirid agus tha dùil ri co-dhùnadh ro deireadh na mìos.